Zvanični jezici na Kipru su grčki i turski.

Kiparski grčki (grč. κυπριακά) je varijacija modernog grčkog jezika koji govori većina kiparskog stanovništva i dijaspora kiparskih Grka. U pitanju je izrazito divergentna varijacija koja se razlikuje od modernog grčkog jezika u leksici, fonetici, fonologiji, morfologiji, sintaksi, čak i pragmatici, ne samo iz istorijskih razloga, već i zbog geografske izolacije, različitih obrazaca naseljavanja i ekstenzivnog kontakta sa tipološki različitim jezicima.

Etnolozi kažu da je leksička sličnost između kiparskog grčkog i demotičkog grčkog u rasponu od 84% do 93%.

Grčki jezik "donesen" je na Kipar od strane grčkih naseljenika u periodu od 12. do 11. vela pre nove ere.

Osnovne karakteristike kiparskog grčkog jezika

Sačuvani su dupli konsonanti, i u pisanju i naglašeni u govoru, na primer: άλ-λος, άμ-μος, βράσ-σω, αλ-λάσ-σωσήμ-μερα, ποτ-τέ, πίν-νω.

Sačuvano je kod imenica i glagola srednjevekovnog grčkog jezika, pa će tako Kiprani i danas reći: λεξικόν, χαρτίν, βουνόν, θάλασσαν.

Kada se suglasnici k i h nađu ispred i ili e pretvaraju se u ć i š, pa će tako veznik και Kipranin izgovoriti kao će, a glagol έχει kao eši.

Sačuvani su arhaizmi u imperfektu (primer: θωρώ: → εθώρουν, εθώρες, εθώρεν…, a zadržan je i akcenat na trećem slogu otpozadi (proparaligusi) u medio-pasivu, na primer: βάλλουμαι → εβάλλουμουν, εβάλλεσουν, εβάλλετουν, έρκουμαι → έρκουμουν, έρκεσουν, έρκετουν...

Promena glagola BITI u prezentu i imperfektu glasi: είμαι, εί-σαι, είναι/έναι / έν(ι), είμαστιν, είσαστιν, είναι/έναι/έν(ι), i ήμουν, ήσουν, ήτουν/ήταν, ήμαστιν, ήσαστιν, ήτουν/ήταν.

Zamenica dolazi posle glagola, pa će tako umesto σε αγαπώ reći → αγαπώ σε...

Grčki alfabet

Grčki alfabet je najstarije pismo koje se još uvek nalazi u upotrebi. Njime su pisana velika dela, od Platona i Aristotela do biblijskog Novog zaveta. Nastao je tokom 9. veka p.n.e. Naziv potiče od prva dva slova grčkog pisma – alfa i beta. U svojim klasičnim i modernim formama, alfabet ima 24 slova, uređena od alfa do omega.

Aplikacije za učenje grčkog jezika

Predstavljamo Vam aplikacije za mobilne telefone za učenje grčkog jezika: